STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

 

  1. I. Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej.

  Zapraszamy uczniów uzdolnionych artystycznie do ubiegania się o stypendium artystyczne.  Uczeń ubiegający się o stypendium artystyczne powinien być laureatem lub finalistą  artystycznego  konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim  lub  posiada  inne  osiągnięcia w zakresie  twórczości  artystycznej  w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim w dziedzinach sztuki: sztuka muzyczna, sztuka plastyczna, sztuka teatralna, sztuka filmowa , sztuka fotograficzna, sztuka taneczna.

  Stypendium artystyczne  może otrzymać uczeń, którzy spełnia  łącznie następujące kryteria:

  1. Uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w bieżącym roku szkolnym

  2. Jest uzdolniony i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki: sztuka muzyczna, plastyczna, teatralna, filmowa/fotograficzna, taneczna.

  3. Jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej w przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim.

  4. Prosimy o przedstawienie osiągnięć z roku szkolnego, w którym składany jest wniosek tj. 2019/2020

  Informacje  :  https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-artystyczne.html

  1. II. Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz  stypendium za innowacyjną myśl  techniczną.

  Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz o stypendium za innowacyjną myśl  techniczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

  Kryterium osiągnięć uzyskanych w roku 2019/2020:

  1. W przypadku zawodów trzeciego stopnia olimpiady przeprowadzonej w roku szkolnym 2019/2020 zamiast uzyskania co najmniej tytułu laureata olimpiady przyjmuje się kryterium uzyskania co najmniej dwukrotnie tytułu finalisty .
  2.  Przepis pkt. 1 stosuje się odpowiednio do turniejów przeprowadzonych w r. szk. 2019/2020
  3. Przepisów pkt.1 i 2 nie stosuje się do olimpiad i turniejów, w których zawody trzeciego stopnia w części lub w całości odbyły się przed dniem 26 marca 2020r.

  Informacje :https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/edukacja/stypendia/stypendia-naukowe.html           

   

  Wypełniony wniosek o stypendium oraz wypełniony druk „Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej  należy złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami  do pedagoga  szkolnego  p. 206 B do dnia 18 czerwca 2020 r. do godz. 13.00

   

  Konsultacje w szkole ( z zachowaniem wymogów sanitarnych) i przyjmowanie wniosków  przez pedagoga odbędzie się w terminach : 15 – 18  czerwca w godz. 10.00 - 13.00

 

Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020 - 2021 (Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej)

Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej (Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej)

Wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021 (Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce)

Informacje dotyczące danych osobowych na potrzeby podpisania i realizacji umowy stypendialnej (Stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce)

pedagog szkolny Jolanta Bąbczyńska

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.