OGŁOSZENIA

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów: (pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych: (pobierz)

 

 03.02.2023

Przetarg na wynajem 1,5 m2 terenu pod paczkomat

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 

 

08.07.2022

Przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13 m2 z przeznaczeniem na punkt handlowo-gastronomiczny

Rozstrzygnięcie

 

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego napoje gorące i automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne i gorące

Rozstrzygnięcie

 

 

 

29.06.2022

Przetarg na świadczenia zdrowotne
w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży

Rozstrzygnięcie

 

 

 24.06.2022

Przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13 m2 z przeznaczeniem na punkt handlowo-gastronomiczny

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego napoje gorące i automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne i gorące

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

09.06.2022

Przetarg na świadczenia zdrowotne
w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 

09.04.2022

Tytuł/nazwa postępowania: Zakup i dostawa wyposażenia do XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku w podziale na trzy zadania

Identyfikator postępowania: 55ff25c5-efe9-4fb6-81b6-5e872cef7156

Tryb: Tryb podstawowy, wariant 2

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00116423/01

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na miniPortal'u pod poniższym linkiemhttps://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/55ff25c5-efe9-4fb6-81b6-5872cef7156 

Na miniportalu zamieszczono odpowiedzi na pytania. 

 

26.07.2021

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i komputerowej
w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 0 ofert.

Komisja jednogłośnie uznała przetarg za nie rozstrzygnięty.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13 m2
z przeznaczeniem na sklepik szkolny w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.
Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje,
że do przetargu złożono 1 oferta:

- Michał Kowalczuk, ul. Zagórna 33/34, 15-820 Białystok, NIP 543-186-52-27
Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 1010 zł.


Oferta była kompletna, wadium zostało wpłacone.


Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę Michała Kowalczuk, ul. Zagórna 33/34, 15-820 Białystok, NIP 543-186-52-27

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu
do napojów gorących w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.
Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 1 ofertę:


- ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 11, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75
Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 515 zł brutto.

Oferta była kompletna, wadium zostało wpłacone.

 

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 11, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75

 

 

05.07.2021

Przetarg na wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i komputerowej

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13 m2 z przeznaczeniem na punkt handlowo-gastronomiczny

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu samosprzedającego napoje gorące i automatu samosprzedającego przekąski i napoje zimne i gorące

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

 

 

29.10.2019 Białystok 

Protokół spisany w dniu  29.10.2019 r. z przeprowadzonego zapytania ofertowego na  świadczenia zdrowotnego w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Komisja w składzie:

Beata Florczak - przewodniczący

Agnieszka Sadowska  - członek

Przemysław Kossakowski - członek

w dniu 29.10.2019 r. o godzinie 10.30 zgodnie z ogłoszeniem komisja zebrała się w celu otwarcia ofert
na wynajem pomieszczenia  XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Przewodniczący komisji poinformował, że przedmiotem zapytania są świadczenia zdrowotne
w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku
.

Ogłoszenie o składaniu ofert zostało umieszczone na stronie internetowej XI Liceum Ogólnokształcącego ww.xilo.bialystok.pl.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do dnia 29.10.2019 r. do godziny 10.00
wpłynęły jedna oferta:

- Wolf Trade Marcin Wilczko, ul. Nowa28, 15-343 Białystok prowadzący przedsiębiorstwo lecznicze Centrum Stomatologii Estetycznej Perłowy Uśmiech ul. Pogodna 11c lok. 2, 15-354 Białystok. Oferent zaproponował opiekę stomatologiczną w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) w ilości 85 uczniów w gabinecie przy ul. E. Orzeszkowej 34 lok. 32, 15-084 Białystok.

Członkowie Komisji Stwierdzili, że oferta jest kompletna.

 Przewodniczący Komisji poinformował, że: Komisja rekomenduje zawarcie porozumienia z w/w oferentem.

15.10.2019 Białystok 

formularz

porozumienie

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r.
o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078) na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych.

I .  ZAMAWIAJĄCY:

XI Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku
ul. Grottgera 9

15-225 Białystok
Tel. /fax (85) 732 64 65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. 1.      Wyłonienie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.
 2. 2.      Podpisanie porozumienia dotyczącego warunków realizacji świadczeń gwarantowanych
  z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku
 3. 3.      Cel opieki zdrowotnej nad uczniami: ochrona zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności
  za własne zdrowie.
 4. 4.      Termin realizacji świadczeń i obowiązywania porozumienia: na czas zawartego przez wyłoniony podmiot kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież – uczniów  w Białymstoku (85 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej)

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie ze Szkołą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych skierowanych do uczniów ww. szkoły. W wyżej wymienionym porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz zostanie wskazane miejsce przechowywania dokumentacji medycznej.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 poz. 1199).

IV. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

 1. Oferty należy złożyć do 29.10.2019 r. do godziny 10.00:
 • osobiście w sekretariacie szkoły,
 • pocztą tradycyjną na adres: XI Liceum Ogólnokształcące im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok, 
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , z opisem: „Oferta – świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych.
 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, posiadać datę sporządzenia, czytelny podpis  i dane oferenta (adres, nr telefonu, e-mail, NIP).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego

im. rtm. W Pileckiego w Białymstoku

20.12.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu
do napojów gorących w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.
Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 1 ofertę:

ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75
Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 510 zł

Oferta była kompletna, wadium zostało wpłacone.

 

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75

 

06.12.2018

Przetargi

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu sprzedającego napoje gorące i automatu sprzedającego przekąski i napoje zimne

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

13.07.2018

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego  nieograniczonego  przetargu  na wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i korekcyjnej
w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 1 oferty:

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. Z o.o., ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź

Zaproponowany miesięczny czynsz netto:

- 17,50 złotych za 1 godzinę lekcyjną za wynajem 1sali lekcyjnej

- 35,50 złotych za 1 godzinę lekcyjną za wynajem sali gimnastycznej 

- --- złotych za 1 godzinę lekcyjną za wynajem sali korekcyjnej.

Oferta była kompletna, wadium zostało wpłacone.

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. Z o.o., ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź.

13.07.2018

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przeprowadzonego pisemnego  nieograniczonego  przetargu  na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu
do napojów gorących w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje, że do przetargu złożono 3 oferty:

 - Venka Daniel Charytoniuk, ul. Przędzalniana 60A, 15-688 Białystok NIP 542-268-64-42

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 521 zł

 - Janina Kasianowicz, ul. Rumiankowa 20/19, 15-665 Białystok NIP 542-104-32-74

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 750 zł

 - ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75

 Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 1090 zł

 Oferty były kompletne, wadium zostało wpłacone.

 Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę ASTON Barbara Ewa Szekalska, ul. Rybnika 13, 15-655 Białystok NIP 542-001-29-75

13.07.2018

Zawiadomienie o  wyborze najkorzystniejszej oferty z przeprowadzonego  pisemnego  nieograniczonego  przetargu  na wynajem  pomieszczenia  o powierzchni  użytkowej 13 m2
z przeznaczeniem  na  sklepik  szkolny w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rtm. W. Pileckiego w Białymstoku.

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego w Białymstoku informuje,
że do przetargu złożono 2 oferty:

- Michał Kowalczuk, ul. Zagórna 33/34, 15-820 Białystok, NIP 543-186-52-27

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 1010 zł.

- Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszyński, ul. Jarzębinowa 2a lok 1, 15-793 Białystok 

NIP 542-243-24-40

Zaproponowany miesięczny czynsz brutto: 1050 zł.

Oferty były kompletne, wadium zostało wpłacone.

Na podstawie §10 ust. 2 Zarządzenia nr 600/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21.05.2018r.  dotychczasowy najemca, czyli firma Michał Kowalczuk został poinformowany dnia 13.07.2018 r. o zaproponowanym czynszu przez firmę Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszyński.

Dnia 13.07.2018 r. dotychczasowy najemca przywiózł oświadczenie, z którego jasno wynika, że przyjmuje wyższą stawkę czynszu.

Komisja jednogłośnie przyjmuje ofertę Michała Kowalczuk, ul. Zagórna 33/34, 15-820 Białystok, NIP 543-186-52-27

 

25.06.2018

Przetargi

 Przetarg na wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej na ustawienie automatu sprzedającego napoje gorące i automatu sprzedającego przekąski i napoje zimne

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Przetarg na wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznej i korekcyjnej.

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

 

Przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni użytkowej 13 m2 z przeznaczeniem na punkt handlowo-gastronomiczny.

Treść przetargu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

  

 

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.