REKRUTACJA 2022

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:

a) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej naboru),
b) kartę rekrutacyjną XI LO (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja”)
c) 2 podpisane zdjęcia

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

- wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
- samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument
potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
- niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności)

 

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadpodstawowej w Białymstoku oraz po zalogowaniu na stronie www.xilo.bialystok.pl i wypełnieniu umieszczonej w zakładce REKRUTACJA - karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.

Dokumenty do pobrania i dokładniejsze informacje o rekrutacji

 REKRUTACJA DO KLAS I-SZYCH NA ROK 2022/2023
DOKUMENTY DO POBRANIA
TERMINY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023
ZARZĄDZENIE NR 2/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 w województwie podlaskim – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ZARZĄDZENIE NR 11/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, w województwie podlaskim. – Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2022/2023
TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
Kryteria i zasady rekrutacji XI LO
Karta rekrutacyjna XI LO (doc)
Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
  Informator  o szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok w roku szk. 2022/2023

 

    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

TERMINY REKRUTACJI DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2022
od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godz. 1500 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły
od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. do godz. 1500 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
21 lipca 2022 r.
godz. 1000 
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 21 lipca do 29 lipca 2022 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
 1 sierpnia 2022 r.
godz. 1000
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 
2 sierpnia 2022 r. opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 
do 4 sierpnia 2022 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia  wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły  dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej 
od 2 do 4 sierpnia 2022 r. do godz. 1500  składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami w rekrutacji uzupełniającej o ile szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami 
16 sierpnia 2022 r.
godz. 1000
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 16 do 19 sierpnia 2022 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone we wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
22 sierpnia 2022 r.
godz. 1000
podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz wolnych miejsc
23 sierpnia 2022 r. opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 
do 25 sierpnia 2022 r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
 W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół, o przyjęciu do szkoły będzie decydował dyrektor szkoły. 

 

 

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2022/2023

KLASY ROZSZERZENIE JĘZYKI INNE
IA
PRAWNO-SPOŁECZNA
WOS
HISTORIA 
j. angielski
j. niemiecki
j. łaciński 
IB
MEDYCZNA
BIOLOGIA
CHEMIA 
j. angielski
j. niemiecki 

 IC
MATEMATYCZNA
MATEMATYKA
J. ANGELSKI
j. angielski
j. niemiecki 


ID
EKONOMICZNA
MATEMATYKA
GEOGRAFIA
 j. angielski
j. niemiecki 
 
IE
JĘZYKOWA 1 Z WOS
J. ANGIELSKI
WOS
j. angielski
j. niemiecki
j. chiński 

IF
JĘZYKOWA 2 Z WOS 
J. ANGIELSKI
WOS 
j. angielski
j. rosyjski
j. chiński  
IG
JĘZYKOWA Z GEOGRAFIĄ
J. ANGIELSKI
GEOGRAFIA 
j. angielski
j. niemiecki lub j. rosyjski
j. chiński  

 

IH
MATEMATYCZNO-HUMANISTYCZNA
MATEMATYKA
J. POLSKI
j. angielski
j. niemiecki  
 


 

     PARTNERZY:                         

 


PLIKI COOKIES: Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień 
swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu.