REKRUTACJA 2016

Komplet dokumentów składanych przez kandydatów do XI LO powinien zawierać:
a) wniosek o przyjęcie do szkoły (formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej naboru),
b) kartę rekrutacyjną XI LO (dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „rekrutacja”)
c) 2 podpisane zdjęcia

oraz w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności należy dostarczyć dodatkowe dokumenty: 

- wielodzietność (oświadczenie o wielodzietności),
- samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka + dokument
potwierdzający zaistniałą sytuację np. kserokopia aktu zgonu),
- niepełnosprawność kandydata lub członka rodziny – rodzeństwo, rodzic (kserokopia orzeczenia
o niepełnosprawności)

UWAGA: Dokumenty składamy wyłącznie w wersji drukowanej w koszulce do segregatora.

Po zalogowaniu się i wypełnieniu na stronie NABORU wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej w Białymstoku oraz po zalogowaniu na stronie www.xilo.bialystok.pl i wypełnieniu umieszczonej w zakładce REKRUTACJA  karty rekrutacyjnej XI LO należy  dokumenty wydrukować, podpisać przez rodziców/ prawnych opiekunów i dostarczyć  do sekretariatu liceum.  Istnieje możliwość drukowania dokumentów na terenie XI LO w Białymstoku.

   

 REKRUTACJA DO KLAS I-SZYCH NA ROK 2016/2017

DOKUMENTY DO POBRANIA

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI
ZASADY REKRUTACJI DLA OSÓB PRZYBYWAJĄCYCH Z ZAGRANICY
Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty
Załącznik do zarządzenia
Kryteria i zasady rekrutacji XI LO
Karta rekrutacyjna XI LO

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
w Białymstoku
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności
Informator o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych
przez Miasto Białystok na rok szk. 2016/2017
Wykaz jednostek służby medycyny pracy 2016
TERMINY REKRUTACJI
od 11 kwietnia do 24 czerwca do godz. 15.00 składanie dokumentów
 od 24 czerwca do 28 czerwca do godz. 12.00 składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach  egzaminu gimnazjalnego
1 lipca 2016 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 od 6 lipca do 14 lipca 2016 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
15 lipca 2016 r. o godz. 1200 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc        
 od 25 lipca do 26 lipca 2016 r. do godz.1500 składanie dokumentów (na wolne miejsca)
11 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 od 12 sierpnia do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 1500 potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
18 sierpnia    2016 r. o godz. 1200 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
 
 
 

Klasy w XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rtm. Witolda Pileckiego w Białymstoku w roku szkolnym 2016/2017:

KLASA PRZEDMIOTY ROZSZERZONE JĘZYKI SPECJALNA OFERTA XILO INFORMACJE
PRAWNO - SPOŁECZNA WOS
historia
j. angielski
j. niemiecki
- j. angielski w komunikacji
- prawo na co dzień
MEDYCZNA biologia
chemia
j. angielski
j. niemiecki
- j. łaciński w medycynie
POLITECHNICZNA matematyka
fizyka
j. angielski
j. niemiecki
- informatyka dla inżyniera
PSYCHOLOGICZNA j. polski
biologia
j. angielski
j. niemiecki
 - podstawy psychologii
JĘZYKOWA geografia
j. angielski
j. angielski
j. niemiecki
lub j. rosyjski
- język chiński
- komunikacja językowa
ARCHITEKTONICZNA matematyka
geografia
j. angielski
j. niemiecki
- podstawy historii sztuki
- rysunek w architekturze
DZIENNIKARSKA WOS
historia
j. polski
j. angielski
j. niemiecki lub
j. rosyjski
- technologia informacyjna
EKONOMICZNA matematyka
geografia

j. angielski
j. niemiecki lub
j. rosyjski

- prowadzenie działalności gospodarczej

- język angielski w komunikacji

 

W programie klas - przedmioty niezbędne we współczesnym świecie: technologia informacyjna oraz ekonomia w praktyce.

 

Dzień Otwarty odbył się dnia 6 kwietnia 2016 (środa) w godz. 13.00 - 17.00

xilo

 

 

   PARTNERZY: