Zarządzenie nr 59/10 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 07 maja 2010 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej”


Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 64/09 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 09 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się „Regulamin Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej”, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jerzy Kiszkiel
Załącznik do zarządzenia Nr 59/10
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 7 maja 2010 r.

Regulamin Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej


I. Postanowienia ogólne

§ 1

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej, zwana dalej Rodziną, jest porozumieniem szkół powołanym w dniu 5 marca 2010 r. przez Podlaskiego Kuratora Oświaty i Dyrektorów Szkół reprezentujących wszystkie typy szkół w województwie podlaskim.

§ 2

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej ma swoją siedzibę przy XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, ul. Artura Grottgera 9, 15-225 Białystok.

§ 3

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej może ustalić własny znak, którym się będzie posługiwać.

§ 4

1.Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej realizuje swoje cele w oparciu o niniejszy regulamin. Regulamin nadaje Podlaski Kurator Oświaty.
2.Regulamin może być zmieniony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty na wniosek Rady lub Zarządu Rodziny.


II. Cele i formy pracy Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

§ 5

Celami działania Rodziny są:
1.Poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży o historii walk i polskich dążeń niepodległościowych oraz bohaterach narodowych od końca XVIII do XX wieku.
2.Kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej dzieci i młodzieży oraz postawy wyrażającej się w pokoleniowej odpowiedzialności za więź z przeszłością, a także za przyszłość swojej Ojczyzny.
3.Inicjowanie ciekawych form aktywności uczniów i nauczycieli.
4.Stworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk między szkołami.
5.Nawiązanie współpracy szkół w realizacji przedsięwzięć służących upowszechnianiu wiedzy o polskich bohaterach walk o niepodległość.

§ 6

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej realizuje swoje cele poprzez różnorodne formy aktywności, a w szczególności poprzez:
1.upowszechnianie własnego dorobku i wymianę doświadczeń,
2.realizację wspólnych projektów,
3.spotkania,
4.publikacje,
5.gromadzenie źródeł z zakresu historii najnowszej,
6.współpracę z organizacjami kombatanckimi,
7.współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, muzeami oraz instytucjami pracującymi na rzecz systemu edukacji,
8.promocję konkursów organizowanych przez szkoły,
9.organizowanie szkoleń dla nauczycieli,
10.opiekę nad miejscami pamięci narodowej,
11.udział w uroczystościach patriotycznych,
12.prowadzenie strony internetowej.

§ 7

W realizacji zadań Rodziny mogą uczestniczyć inne zainteresowane współpracą szkoły i placówki.


III. Rada i Zarząd Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

§ 8

1.Wszyscy dyrektorzy szkół należących do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej tworzą Radę. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.
2.Raz na trzy lata Rada Rodziny w obecności co najmniej połowy przedstawicieli szkół należących do Rodziny, wyłania ze swego składu w drodze tajnego głosowania zwykłą większością głosów 5-8 osób, które wchodzą w skład Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.
3.W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów przeprowadza się głosowania uzupełniające z udziałem tych kandydatów.
4.W skład Zarządu każdorazowo powinni wchodzić dyrektorzy reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
5.Członkiem Zarządu jest również przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, którego deleguje Podlaski Kurator Oświaty.
6.W skład pierwszego Zarządu wejdzie 6 osób: 5 dyrektorów szkół zaproszonych do pracy w Zespole Założycielskim oraz wizytator delegowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
7.Zarząd wyłania ze swego składu na trzyletnią kadencję Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
8.Kadencja Przewodniczącego rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy 31 sierpnia po upływie trzech lat.
9.Kadencja pierwszego Przewodniczącego rozpoczyna się z dniem wyboru, a kończy 31 sierpnia 2013 r.
10.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

§ 9

Do podstawowych obowiązków Zarządu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej należy:
1.kierowanie działalnością Rodziny zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
2.zwoływanie przynajmniej raz w roku szkolnym Rady dyrektorów szkół należących do Rodziny,
3.podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków Rodziny lub skreślenia z listy członków szkół należących do Rodziny,
4.przygotowywanie planów pracy na każdy rok szkolny,
5.coroczne informowanie Podlaskiego Kuratora Oświaty o działalności Rodziny za miniony rok szkolny w terminie do końca roku szkolnego oraz coroczne przedstawianie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty przyjętego do realizacji planu pracy w terminie do 30 września,
6.przyjmowanie oraz rozpatrywanie inicjatyw zgłaszanych przez szkoły należące do Rodziny i przez Podlaskiego Kuratora Oświaty,
7.realizacja zadań wynikających z planu pracy Rodziny,
8.współpraca z organizacjami kombatanckimi oraz organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz systemu edukacji,
9.prowadzenie strony internetowej Rodziny.

IV. Członkowie Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

§ 10

Członkiem Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej może zostać każda szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty i która:
1.przyjęła za patrona nazwę polskich formacji zbrojnych, organizacji i struktur Polskiego Państwa Podziemnego lub wybitnych Polaków, którzy w różnych okresach naszych dziejów – od Insurekcji Kościuszkowskiej do powstania NSZZ Solidarność - swoje życie poświęcili sprawie niepodległości Ojczyzny,
2.wyraziła wolę przystąpienia do Rodziny, współpracy ze szkołami do niej należącymi w zakresie realizacji zadań określonych w niniejszym Regulaminie oraz złożyła deklarację, która stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 11

Obowiązkiem szkoły będącej członkiem Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej jest:
1.współpraca z innymi szkołami należącymi do Rodziny w zakresie przyjętych do realizacji zadań,
2.wykazywanie inicjatywy w planowaniu pracy Rodziny oraz zaangażowana postawa podczas ich realizacji,
3.troska o dobre imię Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej.

§ 12

Prawem szkoły będącej członkiem Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej jest uczestnictwo na równych prawach z innymi członkami w inicjatywach realizowanych przez Rodzinę oraz proponowanie własnych pomysłów i przedsięwzięć.

§ 13

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej może nawiązać współpracę ze szkołami w kraju i ze szkołami polskimi poza granicami kraju.

Dane kontaktowe:
Siedziba Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej
XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Grottgera 9, 15-225 Białystok
tel. 85 732 64 65
e-mail: rodzina.szkol@gmail.com